Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

I Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Sklep  i Operator/Usługodawca — www.sklep.patriotyki.pl, INFOPRESS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w 04-078 Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20, NIP:

113-268-74-02, REGON: 141094167, adres e-mail: biuro@patnotvki.pl

2) Kupujący/Usługobiorca — podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,

3) Strona Internetowa — strona www.sklep.patriotyki.pl,

4) Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,

5) Zamówienie — złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej,

6) Rejestracja Zamówienia — informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,

7) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia — informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę „ koszty wysyłki,

8) Dostępność Towaru — znajdowanie się Towaru na magazynie Sklepu w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,

9) Zamówienie — oferta złożona przez Kupującego.

* 2 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia. Zamówienie

* 3 Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:

1) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim wszystkie niezbędne poła formularza zamówienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej

oraz

2) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;

3) Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.

Zawarcie umowy

4 I. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
 2. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.

Płatność

* 5 I. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich; zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

 1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem lub płatności w formie elektronicznej Płatność w formie przedpłaty proszę dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Realizacja zamówienia

6 I. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. Zamówienia krajowe są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. Zamówienia międzynarodowe Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Sposób i termin dostawy:

1) Poczta Polska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy przesyłki priorytetowej to 2 – 3 dni robocze;

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie „Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym” oraz ustawy „Prawo pocztowe”, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

2) zagraniczne listy priorytetowe powinny zostać doręczone przez Pocztę Polską do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, jeżeli adresowane są do krajów europejskich i do szóstego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli adresowane są do innych krajów niż europejskie.

7 I. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego nadania w Urzędzie Pocztowym. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia rzeczy Kupującemu.

 1. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sklep Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od stanu magazynowego i statusu w sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w czasie ok. 14 dni roboczych.

8 W zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności w formularzu zamówienia i miejsca dostawy koszty przesyłki Towaru ponosi Kupujący.

Proste zwroty

9 I. Zgodnie z treścią elektronicznego potwierdzenia złożenia zamówienia oraz załączonym do zamówienia w formie pisemnej pouczeniem Kupujący

może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie, w terminie 30 dni bez podania przyczyn, licząc od objęcia rzeczy w posiadanie Konsumenta

lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej przed jego upływem – lm1LIlarz zwrotu. Towar proszę zwrócić

w sianie niezmienionym.

 1. W przypadku określonym w ust. I koszt przesyłki zwrotnej w całości pokrywa Kupujący. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący zgodnie z przepisami prawnymi jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wpłaty nastąpi niezwłocznie, w skróconym do 7 dni terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwroty nie są możliwe w przypadku:

– zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie lub nietypowe zamówienie Klienta;

– przedmiotów z grawerunkiem wykonanym na zlecenie Klienta.

Reklamacje i gwarancja

10.1 Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 1. Towar może być reklamowany na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sklep odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

III. W przypadku, gdy Towar ma wadę, jest niezgodny z umową należy go odesłać przesyłką pocztową na adres Sklepu: INFOPRESS POLAND Sp. z o.o., ul. Garibaldiego 4/20, 04-078 Warszawa i opisać wadę.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie skróconym do 7 dni od jej otrzymania.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.
 3. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

ł) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej

wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorców.

2) Uprawnienie w zakresie złożenia ww. reklamacji przysługuje Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu Sklepu i może być

złożona poprzez pocztę e-mail na adres: biuro@patriotyki.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

3) W trakcie korzystania z serwisu Sklepu, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach,

usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości Usług.

4) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej skutecznego złożenia.

5) W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6) W przypadku reklamacji złożonej za pomocą poczty e-mail Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku także za

pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe

12 I. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest INFOPRESS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy uł. Garibaldiego 4/20,

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

3) ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych jest dobrowolne,

5) dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej.

Postanowienia końcowe

13 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Usługodawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

* 14 I. Sklep zawsze zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania przez konsumenta postanowień Regulaminu i pozasądowego rozstrzygania sporów

wynikających z Regulaminu. Indywidualne uzgodnienia postanowień umowy możliwe są za pośrednictwem powszechnie dostępnych form komunikacji np.

poczty elektronicznej, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poniższego formularza negocjacyjnego Regulaminu.

 1. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego, które mogą być nieuregulowane lub sprzeczne z prawami konsumentów

wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające ich interesy, nie dotyczą konsumentów.

 1. Korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

INFORMACJE O PRODUKTACH

ł. Wszystkie nasze wyroby są przyczerniane (patynowane) ze względu na stylizację ..na stare, wydobyte spod ziemi”.

 1. Wagi podawane są z notą „.ok.” ze względu na to, że niemożliwym jest, przy ręcznym wykonaniu, uchwycenie tej samej wagi identycznych przedmiotów.
 2. Wyroby w srebrze do 5 gram są oznaczone imiennikiem i cechą 0,925, a w złocie do 2 gram imiennikiem i cechą 0,585 (czyli 14 karatów jako trzecia próba złota). Powyżej wymienionych wag cechami Urzędu Probierczego w Warszawie.